MVO: what’s in a name?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO, we lezen en horen het overal. But what’s in a name? Waarom is het zo belangrijk? En wanneer kan je als ondernemer zeggen dat je ‘aan MVO doet’? De website MVO Vlaanderen legt het goed uit. Ik vat het voor jou samen!

Wait, what?

Even algemeen gesteld: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000).

Dit uit zich op twee verschillende manieren:

 1. De organisatie gaat waarde creëren voor de aandeelhouders, stakeholders en de samenleving.
 2. De mogelijke negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten worden zoveel mogelijk voorkomen of verminderd. 

Waarde creëren zeg je?

Meerwaardecreatie is een wollig begrip. Het komt er op neer dat er gestreefd moet worden naar een verbetering op drie niveaus:

 • Profit: goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
 • People: de gevolgen voor mensen en maatschappij binnen en buiten de onderneming.
 • Planet: de effecten op het natuurlijke leefmilieu.

Dé grote uitdaging van MVO is het zoeken naar een evenwicht tussen de drie bovenstaande dimensies. Hoe moet ik als ondernemer zaken doen zodat het waarde creëert voor alle belanghebbenden en waarbij ik zo weinig mogelijk negatieve effecten uitoefen op het natuurlijke leefmilieu?

MVO, een win-win situatie

Steeds meer organisaties zoeken vanuit hun expertise en invloedsfeer oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze worden voor hen een opportuniteit, een middel om economische waarde te creëren én een positieve impact. In dit geval spreken we van gedeelde waarde of Shared Value.

De onderwerpen waarrond wereldwijd nog heel wat uitdagingen liggen werden in september 2015 door de Verenigde Naties vastgelegd in 17 sustainable development goals (SDG’s). 

​​​​​​“Het is hoog tijd om MVO een nieuwe, actieve invulling te geven. Op zo’n manier dat bedrijven MVO zien als een business opportuniteit en niet uitsluitend als een risico of extra verplichtingen.”

Michael Porter noemt het Shared Value, Wayne Visser CSR 2.0. (Sabine Denis, The Shift)​

Waarom MVO zo belangrijk is

 • Voor de ondernemingen – MVO is niet langer een trend maar een noodzaak en brengt tal van voordelen in risicobeheersing, kostenbesparing, klantenrelaties, personeelsbeleid, flexibliteit en innovatie.
 • Voor de economie – MVO draagt bij aan duurzame ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien.
 • Voor de maatschappij – MVO vergt het maken van afwegingen tussen verschillende stakeholderbelangen en biedt een set waarden waarop een meer inclusieve maatschappij kan worden gebouwd.

De kenmerken van MVO

 1. Vrijwillig engagement: Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. MVO-organisaties engageren zich vrijwillig tot initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving en internationale gedragsregels.
 2. Een proces en geen eindbestemming: MVO streeft naar het voortdurend verbeteren van de ecologische, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke prestaties. Dit op een systematische manier en geïntegreerd in alle processen. MVO is een proces en geen eindbestemming. 
 3. Op maat van de organisatie: De praktische invulling van MVO is geen standaard proces, maar vereist maatwerk afhankelijk van het type organisatie, de sector, de grootte, de cultuur, de concurrentiepositie of de markten waarin het bedrijf opereert. 
 4. MVO is onderdeel van de core business: MVO is veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid. Het gaat over de verantwoordelijkheid die de organisatie neemt voor de effecten die ze kan hebben in elke stap van haar waardeketen, van het ontginnen van haar grondstoffen tot het einde van de levensduur van haar producten.
 5. MVO verloopt in overleg en dialoog met de stakeholders: Alle organisaties beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden. Een onderneming kan niet performant zijn op economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders niet kent. Overleg en dialoog met de stakeholders is dan ook een essentieel onderdeel van MVO. 

Wij doen mee!

En daar lees je binnenkort zeker meer over…

geplaatst in: peopleplanetabsoluut absolempurpose driven

Co-creatie

Door goed naar je te luisteren, ontdekken we samen het probleem en zien we de opportuniteiten ontstaan.

Deze aanpak geeft goesting: aan jou, maar ook aan ons. want wat je graag doet, doe je goed. Zo kunnen we de juiste mensen, expertise en technologie met elkaar verbinden. In welke vorm? Dat bepaal je zelf.

Impact hebben hoe we met mensen samenwerken en hoe we technologie integreren in onze oplossingen.

Onze missie als mensgericht en waardegedreven ingenieursbedrijf.

Mensen verbinden met technologie maar ook met elkaar, is wat we graag doen.

Alles vanuit het hart, voluit en met trots. Want dàt is de kracht van Absolem en onze betrouwbare ondersteuning, die leidt tot de juiste oplossingen.

Start de samenwerking